عادت ما...

مـا عــادت داریم وقـتـی تـوی خــونـه فــیـلم مـی بـیـنـیم ، تموم که شد و بـه تـیتـراژ رسـید تلویزیون رو خـامــوش مــی کـنـیـم یـا اگــه تـوی ســیـنما بـاشــیم ســالـن رو تــرک مـی کــنـیم.

مـا تـوی زنــدگـیـمون هـم هـیـچ وقــت کــســانی کــه زحــمـت هـای اصــلـی رو بــرای مــا می کشن نـمی بـیـنیم ، ما فـــقـط کــســانـی رو دوســت داریـم بـبـینـیم کــه بــرامـون نـقـش بــازی مـی کـنن...

/ 0 نظر / 34 بازدید