من خدا را دارم...

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت!

سفری بی همراه،

گم شدن تا ته تنهایی محض...

یار تنهایی من با من گفت:

هر کجا لرزیدی،

از سفرترسیدی،

تو بگو، از ته دل

من خدا را دارم...


/ 2 نظر / 23 بازدید
امیر

خیلی زیبا بود[لبخند]

hoda

یار تنهایی من هست این بس است...[ناراحت]