نشانی...

نشانی تو فقط
بغض همه ی سنگ ها و
یک دلِ سیر گریه کردن ابرهاست٬

و سرخی نشکفته یک خاک٬
پریدن اولین سهره ی بیدار٬
و دستخطی ساده٬ پریده رنگ
از نامه ای که هیچگاه به مقصد نرسید...

نشانی تو...
راستی نشانی تو کجاست؟!

/ 5 نظر / 27 بازدید
hoda

سلام دیدی گفتم از من داغونتر نیستی؟؟ دیوانه دارم میشم فقط خدا... 1 دختر چقدر پسته؟؟؟؟

hoda

به قول سهراب سپهری: خانه دوست کجاست؟؟؟

مهدی

خلی زیبا بود حمیدجان

لنی

چشمهایی خیس عشق یک سبد ترانه یک بغل غزل برای زندگی این تمام حاصلم برای توست شوقی دارم از هوای تو لطیف حسی دارم از تبسم تو خوب... این تمام باورم برای توست ناخدا ترین خدای قلب من ساحلم به نام توست !!!